Veiligheid

Uit de staat van de wijk:

Verhogen veiligheid(beleving)

Nesselande is objectief gezien een veilige wijk. Toch vraagt de wijk Nesselande zeer specifieke aandacht. Dit betreft in het bijzonder de aanwezigheid van het strand gecombineerd met winkelcentrum en evenementen op en langs het strand, vooral tijdens warm weer en evenementen. Uit de cijfers blijkt dat de laatste jaren er flink geïnvesteerd is om het probleem van fietsendiefstal en diefstal uit auto’s terug te dringen, hetgeen gelukt is. Ondanks dit blijft het gevoel onder de bewoners op dit onderdeel niet goed. Nesselande scoort van de 39 wijken in Rotterdam op positie 30, Hetzelfde geldt voor woninginbraken. Er is een grote buurtpreventiegroep actief. Ondanks dat Nesselande een kinderrijke wijk is wonen er ook zelfstandig ouderen. De opgave voor Nesselande richt zich voornamelijk op de veiligheid op en rond het strand en zal ook worden ingezet op de ouderen in de wijk.

Vanuit bewoners wordt veiligheid metrostation genoemd (overlast groepen die gebruik maken van strand en met de metro reizen, fietsendiefstal). De overige ervaren veiligheidsissues kunnen binnen het reguliere werk worden opgepakt. De Badplaats wordt door steeds meer Rotterdammers en bewoners uit omliggende gemeenten ontdekt, waardoor het aantal bezoekers bij warm weer en evenementen groot is. Dat vraagt om blijvende investeringen in het warm-weer protocol, aandacht voor leefbaarheid en veiligheid rond evenementen en voorzieningen op en rond het strand. Er zijn door ervaring gebleken noodzakelijke extra investeringen gedaan betreffende veiligheid die ook in de toekomst geborgd moeten blijven. Hierbij gaat het om op sterkte blijven strandwacht, extra inzet strandwacht en extra particuliere beveiliging tijdens warm-weer-protocol (WWP) en extra mogelijkheden om net voor- en na het seizoen bij hogere temperaturen een WWP-inzet te kunnen plegen.

Er is positieve ervaring opgedaan om tijdens de WWP ook over de inzet te beschikken van mobiele camerabewaking.

Veiligheid

Inwoners in Nesselande voelen zich relatief vaak veilig. De algemene veiligheidsbeleving in Nesselande is 144 en ligt daarmee hoger dan het Rotterdams gemiddelde (108). De veiligheidsbeleving is wel sinds 2018 dalende. Toch vraagt de wijk zeer specifieke aandacht. Dit betreft in het bijzonder de aanwezigheid van het strand, gecombineerd met winkelcentrum en evenementen op en langs het strand. Dit wordt ook steeds populairder en vraagt blijvende investeringen in het warm-weer protocol, aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid rond evenementen.

 • In Nesselande is een verschil in de objectieve en subjectieve beleving bij de veiligheidsindex.
 • Het aantal overlastmeldingen per 1.000 inwoners is met 26 lager dan het Rotterdams gemiddelde (57).
 • Inwoners in Nesselande geven aan vooral overlast te hebben van jongeren (18% van de inwoners) in de eigen buurt.
 • De laatste jaren is er flink geïnvesteerd om problemen inzake fietsendiefstal en diefstal uit auto’s terug te dringen. Dit is gelukt. Ondanks dat scoort Nesselande hier nog niet goed in. Hetzelfde geldt voor woninginbraken.
 • Er is een buurtpreventiegroep actief.
 • Naast een opgave die zich richt op en rond het strand, worden ook ouderen hierin meegenomen.

Veiligheidsaspecten

Binnen Nesselande hebben een aantal aspecten de nadruk als het gaat om veiligheid.

 1. Veiligheid op het strand
 2. Veiligheid in de wijk
 3. Veiligheid voor ouderen
 4. Veiligheid jeugd
 5. Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid wordt als apart onderdeel uitgewerkt onder Vervoer. De andere vier aspecten worden hieronder verder toegelicht:

Veiligheid op het strand

De aanwezigheid van een groot strand, boulevard en recreatievoorzieningen vergen extra aandacht als het gaat om veiligheid

Strandbezoekers

Op warme dagen zijn er veel strandbezoekers in Nesselande. Dit geeft veel gezelligheid als het strand vol ligt maar zorgt ook voor meer overlast in de wijk.

Warm Weer Protocol
Het Warm Weer Protocol (WWP) zorgt er voor dat er bijgeschaald wordt in toezicht op het moment dat de temperatuur hoger is dan 23 graden. De reddingsbrigade is dan aanwezig op de strandwachtpost, politie en toezicht en handhaving zijn aanwezig en op het winkelcentrum lopen beveiligers rond (los van de beveiligers van de twee supermarkten).

Alcohol

Om de sfeer gezellig te houden op het strand is er elk jaar een alcoholverbod op en rond het strand.

Lachgas

Er is een lachgasverbod op het strand en gebied naast het strand.  Het gebruik van lachgas met de bijbehorende overlast lijkt in 2022 minder dan het jaar ervoor.

Barbecueën

Er zijn gebieden aangewezen naast het strand waar gebarbecued mag worden. Dit geeft op warme dagen overlast als het gaat om achtergelaten afval en soms kleine brandjes.

Toiletten
Er zijn twee openbare toiletunits neergezet op de Siciliëboulevard en Kosboulevard. Deze zijn dag en nacht te openen. Daarnaast zijn er op warme dagen ook openbare toiletten te gebruiken bij de strandwachtpost. De toiletten zijn regelmatig doelwit van vandalisme.

Parkeeroverlast
Op warme dagen boven de 23 graden is het vaak erg druk op het strand. Op hete dagen, vanaf ongeveer 28 graden zijn de parkeerplaatsen aan de Siciliëboulevard en Kosboulevard vaak niet meer voldoende en wordt er ook geparkeerd in de woonwijk. Bij het afnemen van het aantal beschikbare plaatsen in de omgeving van het strand neemt ook het wild parkeren op stoepen en groenvoorziening toe.  Op hete dagen wordt de Siciliëboulevard soms afgesloten voor auto’s door de gemeente maar dit heeft een waterbedeffect de woonwijk in.


Recreatie

Naast strandbezoek komen er ook veel andere recreanten naar Nesselande om te wandelen, te hardlopen, te fietsen of op de motor om een terrasje te pakken. Daarnaast kent met name de Kosboulevard diverse sportvoorzieningen zoals een waterskibaan, skatebaan, voetbalkooi, scouting, atletiek, beachvolleybal en buiten fitness. Dit zorgt voor veel bezoekers, ook in de avonduren. Toezicht is dan ook belangrijk

Hangplek
De Kosboulevard is vanwege de hoeveelheid parkeerplaatsen ook een gewilde parkeerplaats voor jongeren die met of zonder auto rondhangen, drugs of lachgas gebruiken of intiem zijn. In de Coronaperiode werd door jongeren ook vaak uitgeweken richting de eilandjes in de Zevenhuizerplas waar veel afval werd achtergelaten.

Evenementen
Nesselande kent een aantal vaste evenementen zoals Culinesse, I Love Urban, Fiets en hardloopevenementen en de Nieuwjaarsduik. Bij grote evenementen op het evenemententerrein is politie, beveiligers, toezicht en handhaving in grote getallen aanwezig. De hoeveelheid bezoekers, de geluidsoverlast, parkeeroverlast en de overlast door alcohol sluit niet goed aan bij de woonwijk die dicht bij het evenemententerrein ligt waardoor overlast voor bewoners haast niet is te voorkomen.

Watersporters

Nesselande kent een actieve watersportvereniging met een eigen haven. De Zevenhuizerplas is echter groot, diep en koud en als het weer omslaat niet zonder gevaar. De reddingsbrigade houdt zicht op de plas op warme dagen boven de 23 graden en heeft een boot en twee jetboards om snel hulp te bieden op de plas. De brandweer van Zuidplas kan ook gebruikmaken van de botenhelling van de haven van de watersportvereniging om snel een boot te water te hebben. Buiten die warme periodes overdag is er echter geen toezicht op de plas.

Cameratoezicht
Er zijn vaste camera’s geplaatst op het strand waar afdeling cameratoezicht 24×7 toezicht kan houden op het strand. Ook de politie kan hiermee op afstand inschatten wat de sfeer is en hoeveel inzet nodig is.

Buurtpreventie
Er is een actief buurtpreventienetwerk wat 16×7 standby is voor incidenten en verdachte situaties in de wijk en actief toezicht houdt in de wijk. Hierbij is ook een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s beschikbaar. Het buurtpreventieteam heeft ook direct contact met enkele duizenden bewoners en ondernemers via App groepen en social media. Dit netwerk kan ook worden ingezet bij bijvoorbeeld vermiste kinderen op het strand of hulp bij incidenten.  Waar nodig staat er direct een grote groep bewoners paraat. Het buurtpreventieteam heeft ook de beschikking over EHBO materiaal, zaklampen, portofoons etc.

Aandachtspunten voor veiligheid op het strand:

 1. Parkeeroverlast op warme dagen door strandbezoekers. Overloopterrein creëren en probleem niet verplaatsen.
 2. Warm Weer Protocol niet alleen laten afhangen van temperatuur maar met name van hoeveelheid bezoekers en de sfeer.
 3. Ook in de avonden meer toezicht op het strand en omgeving. Als politie-inzet onder druk staat door personeelstekort dan proberen bij te schakelen vanuit Toezicht en Handhaving.
 4. Toezicht op alcohol,  lachgas en verkeershufters niet laten verslappen.
 5. Actief aan de slag met voorkomen van afvaldumping.
 6. Vandalisme voorkomen in buitenruimte en bij openbare toiletten.
 7. Toezicht op Kosboulevard in de avonduren.
 8. Scherp toezien op overlast tijdens en na evenementen in de woonwijk en op het winkelcentrum.
 9. Aanwezigheid van reddingsbrigade en toezicht op de plas ook in avonduren en op minder warme dagen als dat nodig is.
 10. Buurtpreventie en bewoners actief betrekken bij Warm Weer Protocol als ogen en oren van de wijk en om korte lijnen te houden bij incidenten.

Veiligheid in de wijk

Woninginbraken

De klassieke criminaliteit zoals woninginbraken daalt door enerzijds beter hang- en sluitwerk (veiligheidssloten) en anderzijds door meer toezicht in de wijk door thuiswerken en camera’s/ringbells. Ook het buurtpreventienetwerk voorkomt inbraken door het tijdig melden van verdachte situaties, de preventieve aandacht voor bijvoorbeeld het gebruik van veiligheidssloten en het verbinden van signalen uit de wijk en korte lijntjes met bijvoorbeeld de wijkagenten.

Diefstal van en in auto’s en motors

Diefstal van en in auto’s neemt langzaam af door betere beveiliging van auto’s en meer toezicht door bewoners. Bij vlagen zijn er echter bendes actief die het een aantal weken voorzien hebben op bepaalde merken auto’s. Dit zorgt soms voor wel 10 tot 20 auto-inbraken van 1 bepaald merk in een paar weken tijd in Nesselande.  Door het buurtpreventienetwerk houden deze bendes het niet lang vol in de wijk zonder tegen de lamp (camera’s) te lopen dus zijn ze vaak al weer snel vertrokken naar andere wijken.

Diefstal van fietsen en scooters

Het metrostation in Nesselande en het winkelcentrum staan bekend om de grote hoeveelheid fietsen die daar gestolen worden. De RET houdt geen toezicht op de fietsenstalling. Van fietsendiefstallen worden meestal geen aangiftes gedaan wat zorgt voor een vertekend beeld als het gaat om het werkelijk aantal diefstallen. Meer preventieve acties en meer toezicht is noodzakelijk.

Overlast door Jeugd in de wijk
Met name tijdens de coronaperiode in de afgelopen twee jaar is er een grote stijging te zien in de overlast die bewoners ervaren van jongeren die in de wijk rondhangen. Er komt steeds meer jeugd in de wijk die geen eigen (hang)plek hebben. Speeltuinen zijn de dupe van vandalisme en grote hoeveelheden afval worden daar achtergelaten in de avonduren. Hierdoor hebben kleine kinderen geen fijne speelplekken meer. Veel speeltuinen hebben heggen voor de veiligheid van kleine kinderen. Dit belemmerd echter ook het zicht op de speeltuin voor jeugd die bijv. drugs of lachgas gebruiken in de speeltuinen. Het vervangen van heggen door hekwerk zou al meer toezicht mogelijk maken. Tevens zal moeten worden gekeken of er hangplekken voor oudere jeugd mogelijk is zonder dat bewoners hier last van ondervinden.

Onveilige plekken
Het metrostation wordt als niet prettig ervaren in de avonduren door de donkere hoekjes en weinig tot geen toezicht.
Sommige winkeliers op het winkelcentrum vinden het niet prettig om in de wintermaanden als het erg donker is op het winkelcentrum de deuren lang open te houden. Door stijgende kosten staan er in de winkels vaak maar een beperkt aantal personeelsleden waardoor toezicht niet altijd goed mogelijk is. 
Na het verdwijnen van de Kretalaan bij het strand als parkeerplaats is de Kosboulevard de nieuwe hangplek geworden voor jongeren met auto’s. Het naastgelegen park en bos wordt soms gebruikt om uit het zicht te staan. Ook het bedrijventerrein in Nesselande is ’s avonds niet altijd prettig door rondhangende jeugd en straatraces.

Buurtpreventie
Het buurtpreventienetwerk heeft eigen App groepen voor de deelgebieden in Nesselande. Ook zijn er aparte groepen voor bijvoorbeeld de winkeliers op het winkelcentrum of het bedrijventerrein. Bij verdachte situaties wordt over het algemeen snel actie ondernomen door bewoners. Ook loopt het buurtpreventieteam preventief door de wijk om zaken rondom veiligheid te signaleren (defecte lantaarnpalen, rondslingerende ladders, openstaande ramen en tuindeuren etc.)

Aandachtspunten met betrekking tot veiligheid in de wijk:

 1. Preventieve werking stimuleren van camera’s/ringbells.
 2. Stimuleren van gebruik van App groepen voor buurtpreventie als ogen en oren van politie en gemeente.
 3. Korte lijntjes houden tussen buurtpreventie en wijkagenten bij korte periodes van autodiefstallen en signaleren van trends.
 4. Meer toezicht onder het metrostation van Nesselande.
 5. Preventieve acties met betrekking tot fietsendiefstallen.
 6. Hangplekken voor jongeren regelen.
 7. Speeltuinen minder afgesloten maken via bijv. hekwerk in plaats van heggen.
 8. Toezicht in avonduren op winkelcentrum en Kosboulevard.
 9. Toezicht op Bedrijventerrein in avonduren.
 10. Promoten van ‘Camera in beeld’ van politie.

Veiligheid Ouderen

Veiligheid op straat

Veel ouderen vinden de hoogteverschillen in de wijk bij o.a. het winkelcentrum onveilig en durven hier niet goed te lopen met bijv. een rollator. Ook worden deelscooters vaak midden op de stoep geparkeerd wat voor ouderen en invaliden het lastig maakt om gebruik te maken van de soms smalle stoepen. Het hoogteverschil van de stenen rand/trappen tussen de Boulevard en het strand wordt door ouderen ook als gevaarlijk gezien.

Babbeltrucs

Ook ouderen in Nesselande zijn soms de dupe van babbeltrucs, aan de deur of op straat. Via acties van de politie wordt hier al veel aandacht aan gegeven maar het blijft een aandachtspunt.

Digitale oplichting

Veel oplichting gebeurt digitaal via phising berichten of door een combinatie van digitale berichten via Whatsapp en personen die aan de deur komen.

Overlast door jongeren
Veel ouderen ervaren jongeren die rondhangen of rotzooi maken al snel als overlastgevend. De combinatie van jeugd en ouderen in de Kristal zorgt ook regelmatig voor spanningen in plaats van dat beide doelgroepen zich betrokken voelen bij elkaar.

Aandachtspunten met betrekking tot veiligheid voor ouderen in de wijk:

 1. Kritisch kijken naar hoogteverschillen in de wijk bij o.a. het winkelcentrum en strand. Zeker bij glad weer.
 2. Voorlichting met betrekking tot babbeltrucs en digitale oplichting.
 3. Jong en Oud samenbrengen in de Kristal via activiteiten.

Veiligheid jeugd

Onveilige plekken
Nesselande is een relatieve veilige plek voor jongeren. Desalniettemin geven veel jongeren in Nesselande aan dat er plekken zijn waar ze liever niet komen omdat ze zich niet veilig voelen. Opvallend is dat jongeren ook het strand noemen als onveilige plek, niet de plek op zich maar door andere  bezoekers van het strand. Ook het metrostation wordt door sommige jongeren als niet veilig ervaren. Twee derde van de jongeren die zich niet veilig voelen zijn meisjes. Er zijn ook veel donkere hoekjes in de wijk, mede door de speelse opzet van de wijk. De verkeersveiligheid speelt ook een rol in het veiligheidsgevoel van jongeren.

Hangplekken

De jeugd in Nesselande heeft geen jeugdhonk of hangplekken waar ze ’s avonds kunnen rondhangen. Veel jeugd hangt dan ook in speeltuinen, in portieken of zelf in of rond de openbare toiletten. Door de verspreiding over de wijk geeft dit veel overlast en is er weinig zicht op de groepen jongeren. Jongeren ervaren zelf ook een gevoel van onveiligheid hierdoor.

Drugs en lachgas

Net als in andere wijken in Rotterdam

kunnen jongeren in Nesselande in aanraking komen met drugs. Van lachgas en softdrugs is de stap soms nog maar klein naar hard drugs. De afgelopen jaren is hard opgetreden als er meldingen waren van dealers rondom scholen of het metrostation. In Nesselande willen we onze kinderen zonder drugs laten opgroeien en beschermen we ze maximaal hiervoor.

Wapens

Het wapenbezit onder jongeren in Rotterdam is schrikbarend hoog. Ook in Nesselande zullen veel jongeren en mes op zak hebben ‘omdat anderen het ook doen’. Dit willen we zo veel mogelijk uitbannen via preventieve controles en via preventieve acties zoals ‘Wapens de wijk uit’.

Activiteiten voor jongeren

Om te voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen in de wijk en hierdoor bijvoorbeeld vandalisme plegen is het van belang dat er voldoende activiteiten zijn voor deze doelgroep. Buurtwerk speelt een belangrijke rol bij het organiseren van activiteiten. Door dit optimaal te ondersteunen geven we jongeren in de wijk zo veel mogelijk te doen en betrekken we ze ook bij de wijk en bij anderen.

Aandachtspunten met betrekking tot veiligheid voor jongeren in de wijk:

 1. Onveilige plekken voor jongeren veiliger maken zoals metrostation, strand en donkere hoekjes/stegen.
 2. Hangplekken/jeugdhonk creëren voor jongeren zodat er ook meer zich op is en jongeren zich veiliger voelen.
 3. Preventieve acties met betrekking tot drugs, lachgas en wapenbezit.
 4. Activiteiten voor jongeren laten aansluiten bij de behoefte en stimuleren van deelname.
 5. Verlichting op donkere plekken.
 6. Klankbordgroep van jongeren creëren als het gaat om veiligheid