Verkeer & Vervoer

Verkeer en vervoer houdt Nesselanders bezig, want iedereen die de deur uitstapt is direct verkeersdeelnemer, heeft er dus ervaring mee en ook vaak een mening over.

Verschillende vervoersmiddelen leveren ook verschillende verkeerservaringen op, zo zal een voetganger of fietser eenzelfde verkeerssituatie anders kunnen beoordelen dan een automobilist of busreiziger.

De Wijkraad Nesselande vraagt voor een aantal onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer extra aandacht om o.a. de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en verkeersinrichting voor de wijk te verbeteren.

Verkeersveiligheid

Met name in de spitsuren, als er veel verkeersbewegingen met verschillende vervoersmiddelen zijn, vraagt verkeersveiligheid extra aandacht.

Schoolgaand verkeer

Oversteekplaatsen

Op een aantal plaatsen rondom scholen zijn oversteekplaatsen onduidelijk of onlogisch. Met name op de Laan van Dada, ter hoogte van voet-/fietspad langs het Rietveldpark en bij de toegang tot het Marcel Duchampplein, is het nodig om een veiligere situatie te creëren. Ook op de Laan van Avant-Garde, ter hoogte van het Jan Wilspad, leidt het verschil in voorrang tussen voetgangers en fietsers tot onduidelijkheid en daarmee onveilige situaties.

Auto of fiets

De combinatie van veel auto’s (op zoek naar een parkeerplaats) en schoolgaande kinderen te voet of op de fiets, zorgt voor onveilige situaties. Het stimuleren van fietsen naar school en de introductie van een autovrije schoolweek zijn mogelijkheden om minder autoverkeer rondom scholen onder te bevorderen. 

Snelheid

Op de doorgaande wegen in de wijk, met name Laan van Magisch Realisme, Brandingdijk, Laan van Magisch Realisme en Siciliëboulevard, ervaren wijkbewoners (te) hoge snelheden door autoverkeer.

Bewustwording en controle door snelheidsmetingen is een aandachtspunt vanuit de wijkraad.

Verkeersdoorstroming

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren benoemt de Wijkraad ook enkele aandachtspunten op dit gebied.

Wegwerkzaamheden

Informatie

Correcte en tijdige informatie voor wijkbewoners bij afsluitingen en omleidingen door wegwerkzaamheden voorkomt onnodige irritatie en zoeken naar (onveilige) alternatieve routes.

Afstemming

Wegwerkzaamheden moeten nadrukkelijker afgestemd worden met omliggende wijken en gemeente Zuidplas om samenloop van afsluitingen te voorkomen. Ook bij andere afsluitingen, zoals bij evenementen in de wijk of bij drukte bij het strand, moeten de gevolgen van lopende of geplande wegwerkzaamheden helder zijn.

Ontsluiting

Nesselande heeft een beperkt aantal ontsluitingswegen. Monitoring van de verkeersintensiteit op de ontsluitings- en doorgaande wegen in de wijk moet waarborgen dat tijdig knelpunten in de doorstroming kunnen worden geconstateerd, en maatregelen/oplossingen kunnen worden onderzocht.

Ook ontwikkelingen rondom de wijk, met name het Vijfde Dorp, moeten nauwlettend worden gevolgd, om ongewenste gevolgen voor de verkeerssituatie in Nesselande te voorkomen.


Verkeersinrichting badplaats

Door een goede inrichting moeten prettige en veilige verkeersstromen bevorderd worden.

Parkeren

Bij mooie stranddagen komen veel bezoekers met de auto. Door herinrichting van de Siciliëboulevard en bebouwing op de Kretalaan zijn minder parkeerplaatsen beschikbaar dan voorheen. Er moet een plan komen om te voorkomen dat zoekende en parkerende strandbezoekers tot overlast leiden op de boulevard en omliggende straten.

Stimuleren alternatief vervoer

Om de toestroom met auto’s te verminderen moeten alternatieve vervoersmiddelen voor strandbezoekers gestimuleerd worden. Door meer bezoekers gebruik te laten maken van openbaar vervoer en fiets of scooter, wordt de verkeersdrukte verminderd.  Nesselande heeft een metrostation en busstation in het midden van de wijk en dicht bij het winkelcentrum en strand.

Uitvoering van het project Haalbaarheid strandaanpak Nesselande (RMA-gebiedskaart 2022) is hiervoor nodig.

Deelvervoer

Door de toenemende populariteit van deelscooters en andere deelvervoermiddelen is het gewenst om het plaatsen hiervan te reguleren. Dit voorkomt onveilige situaties en een ‘verrommelde’ buitenruimte. Onderzoek naar een op de RMA-gebiedskaart 2022 genoemde project Deelmobilteitshub is daarvoor gewenst.

Overige aandachtspunten

Diverse andere onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer vragen ook aandacht Dit zijn onder andere:

  • Bovengemiddeld hoog autobezit, gevolgen voor parkeren en verkeersbewegingen;
  • Goede en veilige fietsroutes naar andere wijken voor schoolgaande jeugd en woon-/werkverkeer;
  • BOB-bussen weer laten rijden in de uitgaansnachten;
  • Geluidsoverlast door motoren en brommers, met name op boulevard en bedrijventerrein;
  • Door een goede inrichting moeten prettige en veilige verkeersstromen bevorderd worden.