Focus

Omdat er veel verschillende onderwerpen langskomen bij de wijkraad, en ook vanuit het wijkakkoord veel zaken zijn benoemd in het jaaractieplan, heeft de Wijkraad Nesselande besloten om de focus te leggen op 7 onderwerpen:

Ieder wijkraadslid neemt 1 focusonderwerp voor zijn rekening, en de wijkraad houdt u op de hoogte van de voortgang. Hieronder vindt u een korte toelichting per focusonderwerp.


Visie Badplaats Nesselande

De huidige visie op Nesselande als badplaats is meer dan 25 jaar oud en de Wijkraad Nesselande wil samen met de gemeente komen tot een nieuwe visie op de badplaats voor 2025 – 2050.
Hoe verhouden wonen, werken en een badplaats in 1 wijk zich tot elkaar? Hoe willen we de badplaats positioneren?
Daarnaast zijn er voor 2024 korte termijn acties uitgezet rondom het beheer van badplaats (o.a. verkeersmaatregelen, toiletten, steiger, communicatie etc.)

Meer bewonersinitiatieven

Het stimuleren en faciliteren van het aantal bewonersinitiatieven met als doel het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk.

Geef jongeren ruimte!

In kaart brengen van behoeften en wensen van jongeren in Nesselande.

Bindende afspraken flexwoningen

Voor het project Flexwonen Nesselande is een klankbordgroep opgericht voor de participatie van wijkbewoners, ondernemers en wijkraad.
De wijkraad wil dat in een convenant duidelijke en bindende afspraken met alle betrokken partijen worden gemaakt om een goede en gedragen inpassing van de flexwoningen in de wijk te garanderen.

Wijkrestaurant terug!?

In overleg met alle betrokken partijen in Nesselande onderzoeken hoe en waar de mogelijkheid bestaat om het in De Kristal verloren gegane wijkrestaurant in haar volle glorie te herstellen. Vooralsnog heeft de verhuurder in haar bouwplannen geen rekening gehouden met een eventueel restaurant. Derhalve zal onderzocht gaan worden of er een geschikte locatie te vinden is alsmede er een instantie of particulier bereid is de kar te trekken.

Veilig verkeer Top 3

Locatie 1: Fietsoversteek Laan van Dada t.h.v. metro-eiland/Rietveldpark
Locatie 2: fietsoversteek Laan van Avant- Garde t.h.v. Henri Laurenspad
Locatie 3: inrichting 30 km/u gebied en vrachtverkeer Laan van Magisch Realisme(oost) tussen Laan van Avant-Garde en Benno Premselastraat

Netwerk(en) ondernemers

Voor de ondernemers in de wijk richten we ons op 3 belangrijke initiatieven. Dat doen we door het verder vormgeven van de Bedrijvenraad Nesselande voor de ondernemers op het bedrijventerrein, het ondersteunen van de winkeliers(vereniging) op het Maltaplein met activiteiten, en voor de ZZP’ers / overige MKB’ers organiseren we een jaarlijkse ondernemersborrel om het onderlinge netwerk verder te versterken.